Да ли је 919 породица са троје деце у Војводини пуно или мало?

Home  »  СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА  »  Да ли је 919 породица са троје деце у Војводини пуно или мало?
Oct 29, 2018 No Comments ›› mamesuzakon

За редовну репродукцију становништва потребно је да 45% породица има троје или више деце, a у Војводини тренутно има 6,7% таквих породица. Смањени природни прираштај или „бела куга“ удобно је одомаћена међу становницима Војводине. Узроци су свима добро познати:  исељавање становништва из земље, лоша економска ситуација, бесперспективност итд.

Да би се овако катастрофална демографска слика бар мало ублажила и почела да се поправља Влада АПВ је још 2013. године донела Одлуку о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете.

На основу ове Одлуке предвиђено је да мајкама које роде треће дете, биле оне запослене или не, Покрајина обезбеди новчану подршку у износу од 12.000 динара месечно у периоду од две године. Услови за добијање помоћи ближе су одређени овом Одлуком и Правилником и није их било тешко испунити. Потребно је било само испунити посебан захтев са доказима о рођењу трећег детета, доказом да мајка има најмање годину дана пребивалиште на територији Војводине, доказом да дете живи у породици тј. да није у хранитељској породици, уз обавезу да се захтев са потребним прилозима преда најкасније до навршене прве године детета. Одлука није била временски ограничена и Покрајина је имала намеру да свакој мајци која роди треће дете омогући финансијску подршку и подстицај који би је оснажио у намери да своју породицу прошири рођењем трећег детета.

Међутим, ствари су се „закомпликовале“ када је на снагу ступио Закон о финансијској подршци породицама са децом који се примењује од 01.јула 2018. године. Након ступања на снагу поменутог закона, Покрајинска Влада 18.јула 2018. године доноси измене и допуне Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете. Изменом Одлуке, предвиђено је временско ограничење које се односило на дан рођења трећег детета.

Да појасним, уместо да Покрајина настави да свакој мајци која роди треће дете обезбеди новчану помоћ, временски је ограничила право мајки тако што је право на помоћ, ограничила само на мајке које треће дете роде до 24. децембра 2017. године.

На мајке са територије Војводине, које су треће дете родиле после 24. децембра 2017. године, оваква помоћ Покрајине није доступна и на њих ће се примењивати Закон о финансијској подршци породицама са децом.

Дакле, на све мајке које су са територије Војводине и своје треће дете су родиле у периоду од 24. децембра 2017. до 30. јуна 2018. године, примењиваће се поменути Закон  и то, ретроактивно од 01. јануара 2018. године, под условом да су захтев за помоћ предале до 30. јуна 2018. године. Правно бесмислена ретроактивност и неправедно ускраћена помоћ Покрајине. Изговор власти је да таквих породица на територији Војводине има само 919. Мало? Много? Просудите сами.

Бесмисао ове Одлуке огледа се у томе што је она донета 18. јула 2018. године и што је рок за подношење захтева предвиђен ретроактивно, односно до 30. јуна 2018. године. Да ли су мајке које су треће дете родиле у периоду од 24. децембра 2017 године па до 30. јуна 2018 године могле знати унапред за „временски теснац“ ограничења који се односи на подношење захтева? Наравно да нису и наравно да су у погледу помоћи од стране Покрајине остале ускраћене.

Да би дискриминаторски карактер ове Покрајинске Одлуке био јаснији може се видети на конкретном примеру. Мајка која је своје треће дете родила до 24. децембра 2017. године може остварити новчану помоћ у износу од 12.000 динара на месечном нивоу од стране Покрајине и још 12.000 динара у наредних 10 година у виду републичког родитељског додатка. Износ који ће  мајка са територије Војводине добијати у наредних две године је 24.000 динара месечно.

Мајка која је своје треће дете родила након 24. децембра 2017. године па до ступања на снагу Закона о финансијској подршци породицама са децом, нема право на новчану помоћ од стране Покрајине, већ ће своје право остварити на основу републичког додатка на треће дете у износу од 12.000 динара на месечном нивоу, под условом да је захтев за помоћ предала до 30 јуна 2018. године. Односно, да је унапред могла знати да ће остварити републичку помоћ на основу закона који у том периоду још није ступио на снагу и односи се на децу рођену након 01 јула 2018 године.

Покрајинска Одлука о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете изменама од 18. јула 2018. године временски је ограничена на период од две године, односно, важиће до децембра 2020. године.

Свака одлука или закон који у свом називу има реч „помоћ“ јасно говори о непостојању системског решења за област којој је намењен. У сваком случају треба нам систем, а не помоћ.  

Зорица Дамјановић
Посланица у Скупштини Војводине

Leave a Reply