Saopštenja

#IPreduzetniceSuMame ✅

Udruženje „Mame su zakon“ i Digitalna zajednica su dogovorile saradnju kroz 3 predložene mere sa ciljem poboljšanja položaja žena preduzetnica po pitanju uživanja prava na korišćenje trudničkog, porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta.

Rezultat ove saradanje je unapređenje položaja preduzetnica u sledećim aspektima:

🔴 Preduzetnice koje za vreme trudničkog odsustva privremeno ne odjave obavljanje delatnosti imaju pravo na pun iznos naknade zarade

🔴 Pravičan obračun naknade zarade za preduzetnice kako bi u toku porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta imale uplaćene dopinose za obavezno socijalno osiguranje

🔴 Pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta u trajanju od dve godine za rođenje trećeg i svakog narednog deteta, kao i pravo prenosa odsustva sa rada radi nege deteta na partnera

Predložene mere imaju za cilj izjednačenje položaja preduzetnica sa zaposlenim ženama. Ujedno treba da doprinesu politici podsticanja porasta nataliteta Repubilke Srbije, kako ne bi diskriminatorskom praksom predstavljala prepreku ženama koje žele da se ostvare kao majke.

#DižemGlasZaMame
#MameNisuSame
#MameSuZakon
#PreduzetniceSuZakon
#GlasajZaMame

Više o INICIJATIVI !