Saopštenja

Nadoknada za posebnu negu deteta je poseban dodatak!

Nadoknadu na osnovu posebne nege deteta ne ograničavati ostvarenim pravom na dodatak za tuđu negu i pomoć. Osnov i namena nisu isti.