Saopštenja

O odlukama Ustavnog suda o proglašenju neustavnosti određenih odredbi Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Udruženje Mame su zakon je u februaru 2019. godine napisalo Predlog za ocenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i preko 31-og narodnog poslanika iz prethodnog saziva Narodne skupštine uputile smo Predlog Ustavnom sudu. Ustavni sud je u maju ove godine doneo odluku da su tri odredbe Zakona neustavne, među njima i odredba koja se tiče porodiljskog odsustva za koju je sud ocenio da ni jedna porodilja nije smela da prima naknadu zarade koja je manja od republičkog minimalca. Rezultat ovakve odluke Ustavnog suda jeste da majke koje su se porodile posle 1. jula 2018. godine sada imaju pravo na obeštećenje do iznosa u visini republičkog minimalca.

Da podsetim, porodiljsko odsustvo je period od 45 odnosno 28 dana pre dana određenog za porođaj i traje do trećeg meseca života deteta i obeštećenje se odnosi samo na taj period. S obzirom da su u julu stupile na snagu i izmene pomenutog Zakona, nismo želele da dozvolimo da se mame zbune i formirale smo pravni tim kako bismo im ukazale na to da li imaju pravo na obeštećenje i kako isto mogu da ostvare. U vrlo kratkom roku javilo nam se preko 2000 majki. Skrećemo pažnju da pravo na obeštećenje imaju samo majke koje su pre otvaranja porodiljskog odsustva bile zaposlene po osnovu ugovora o radu i koje su za vreme porodiljskog odsustva primale naknadu zarade koja je manja od republičkog minimalca. Majke koje ispunjavaju ove uslove mogu se obratiti gradskim/opštinskim upravama tako što će popuniti zahtev za obeštećenje i predati ga zajedno sa rešenjem o porodiljskom odsustvu. Međutim, nadležna ministarstva su nedavno izdala uputstvo gradskim i opštinskim upravama kojim se pogrešno tumači odredba člana 61. Zakona o ustavnom sudu navodeći da ne mogu sva rešenja da se isprave, već samo ona koja su doneta u protekle 2 godine. Rok iz napred navedenog člana Zakona o ustavnom sudu, međutim, odnosi se na podnošenje Predloga za ocenu ustavnosti, koji smo mi i predale u okviru tog roka, odnosno na vreme i isti nema apsolutno nikakve veze sa pojedinačnim rešenjima majki. Zbog svega navedenog, mi smo se obratile nadležnim ministarstvima, predsednici Vlade Republike Srbije, Poverenici za zaštitu ravnopravnosti ali i Ustavnom sudu, jer ne želimo da dozvolimo da se majke ponovo izigraju i to ovoga puta zbog pogrešnog tumačenja Odluka Ustavnog suda od strane ministarstava.

Među majkama koje su nam se javile su i majke preduzetnice i korisnice prava po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, a koje na žalost nemaju pravo na obeštećenje, jer nisu zaposlene po osnovu ugovora o radu i nemaju prava koja proizlaze iz tog ugovora, među kojima je i pravo na porodiljsko odsustvo.

Takođe, oštećene su i majke koje su rodile decu sa invaliditetom i koje su bile primorane da biraju između prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi (posebne) nege deteta koje je garantovano Zakonom o radu, i prava koje ima njihovo dete u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, a koje kolokvijalno nazivamo tuđa nega i pomoć (TNP). Majke koje poseduju rešenja kojim se zahtev za TNP odbija, jer su se odlučile za pravo na naknadu zarade, sada takođe mogu da se obrate nadležnim Centrima za socijalni rad, popune zahtev na propisanom obrascu i predaju ga uz rešenje kojim je njihov prethodni zahtev odbijen. Međutim, problem je sa onim majkama koje nemaju odbijajuće rešenje. One taj zahtev nisu ni podnosile, jer im Zakon od 1. jula 2018. godine to nije dozvoljavao. Mi smo u našem dopisu koji smo 23. jula uputile Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju predložile ministarstvu da svim majkama koje imaju medicinsku dokumentaciju za svoju decu, iz ranijeg perioda, dozvole da podnesu zahtev za (TNP) retroaktivno i da im se TNP računa od momenta od kada im datira medicinska dokumentacija. Majke koje su rodile decu sa invaliditetom ne bi smele da trpe negativne posledice loših odredaba Zakona, za koje je i Ustavni sud ocenio da nisu opravdano egzistirale u pravnom poretku. Takođe, javljali su nam se i roditelji koji su izabrali TNP, a odrekli se prava na naknadu zarade, iz prostog razloga jer je iznos TNP bio viši od onog koji bi dobijali po osnovu naknade zarade, radi čega su neki i davali otkaze i ostajali zbog posla. Naknadu zarade može da ostvari samo lice koje ostvaruje zaradu po osnovu ugovora o radu, odnosno koje je u radnom odnosu. Dakle, majke koje nisu bile u radnom odnosu ili su svesno dale otkaz birajući TNP kao ekonomski povoljniju opciju, sada nemaju pravo na obeštećenje naknade zarade.

Marica Bursać,
diplomirana pravnica, osnivačica i sekretarka Udruženja Mame su zakon