Saopštenja

Potpiši i podrži! Da svaka žena ima pravo na porodiljsko!

Pozivamo vas da potpisivanjem peticije “Pravo na porodiljsko!” podržite žene koje su angažovane na nesigurnim poslovima, a koje žele da postanu i majke, da se njihova prava izjednače sa pravima koje imaju trudnice i porodilje koje imaju zaključen ugovor o radu sa poslodavcem.

Ekonomska nesigurnost koju osećaju žene angažovane na nekom od fleksibilnih oblika rada, kao što su na primer privremeni i povremeni poslovi, dodatno je izražena kada se odluče za to postanu majke. Trenutni zakonski okvir ih ne vidi kao stvarno zaposlene ili kao jednake ženama koje imaju ugovor o radu zaključen sa poslodavcem. 

Obaveze koje imaju prema poslodavcu, ali i prema državi, jednake su obavezama koje imaju i žene koje imaju zaključen ugovor o radu sa poslodavcem. Međutim, u pogledu ostvarivanja prava ove grupe žena se razlikuju, te tako one koje su angažovane ne privremenim i povremenim poslovima nemaju mogućnost da koriste bolovanje, trudničko bolovanje, nemaju pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, nemaju pravo da koriste odmor, a nemaju ni pravo na sindikalno organizovanje. Na osnovu istraživanja koje smo sproveli u oktobru 2022. godine zaključujemo da je to osnovni razlog zbog kojeg žene u najreproduktivnijem periodu života donose odluku da odlože rađanje, što donosi neke nove probleme sa kojima se suočavaju, kao što su skupe i zahtevne procedure vantelesne oplodnje.

Tragajući za rešenjem kako se položaj trudnica i porodilja angažovanih na fleksibilnim ugovorima može izjednačiti sa onim trudnicama i porodiljama koje imaju ugovor o radu zaključen sa poslodavcem tim Mame su zakon došao je do zaključka da je neophodno dopuniti aktuelni Zakon o radu. Uzimajući u obzir da ovaki radni angažmani nisu prepoznati u državama Evropske unije, kao i da se plan države da do pomenutih izmena dođe nalazi u mnogim dokumentima javne politike, mislimo da bi nadležno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kao jedan od prioriteta u agendi morao da stavi izmene u ovom delu Zakona o radu. 

Uzimajući u obzir i finansijsku analizu koja prati Predlog zakona o dopuni Zakona o radu  zaključujemo da bi obuhvat u budžetu za primenu mere bio između 24.4 i 34.3 miliona evra, te možemo reći da ova mera ne bi bila preveliko opterećenje za republički budžet. Pomenuta procena ne predstavlja razliku koju država treba da izdvoji za oko 5000 žena koje bi bile obuhvaćene ovom merom, već se radi o ukupnoj proceni koja obuhvata i aktuelna izdvajnja iz budžeta. Poređenja radi, za jednokratnu podršku mladima izdvojeno je u decembru prošle godine 45 miliona evra.

Podršku ženama koje su angažovane na nesigurnim poslovima, a koje žele da postanu i majke možete pružiti potpisivanjem peticije koja se nalazi ovde

Udruženje Mame su zakon projekat „Porodiljsko odsustvo – pravo, a ne privilegija” realizuje u okviru programa podrške javnom zagovaranju #PokretPolet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorano Udruženje Mame su zakon i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.